top of page

Learn our Language
Blasad Gàidhlig

Bidh a’ chuid as motha de dhaoine a thig thugad airson beagan Gàidhlig ionnsachadh. Tòisich leis na h-abairtean seo – feuch fhèin orra cuideachd!      

 

The majority of people who come to visit will want to learn the basics of  Gaelic.  Start with these phrases – have a go yourself!

* as in loch             

 ** soft, from the back of the throat

Abairtean Làitheil  |  aburtun layal  |  Daily Phrases

Gaelic                                Phonetics                                       English

Madainn mhath                 madeen va                                Good morning

Feasgar math                    feskur ma                                  Good afternoon/evening

Oidhche mhath                 uy-*chuh va                               Good night

Ciamar a tha thu / sibh      keemar uh ha oo / shiv              How are you 

Tha mi gu math                 ha me goo ma                           I am well

Chan eil mi ro dhona         *chan ail me row **dhonuh         I’m not too bad

Tapadh leat / leibh            tap-uh lat / luyv                             Thank you

Mas e do thoil e                ma say doe hall eh                       Please

’S e do bheatha                 shay doe vay-huh                         You’re welcome

Giving Back

Cruth-tìre  |  crew cheer-uh  |  Landscape Terms

Beinn/Cnoc                          ben / cnock                            Hill

Mullach na beinne               mooluch* nuh ben-yeh         The summit of the hill

Boglach                               bog-loch*                               Bog

Machair                               machur*                                  Moorland

Fraoch                                 fruch*                                      Heather

Mòinteach                           mon-joch*                              Moor

Cladach                               cla-doch*                                Shore

Tràigh                                  tra-ee                                      Beach

Gnàth-sìde                          gna-shee-juh                          Climate

Muir / cuan                         moor / coo-an                        Sea

Sruth                                   strew                                       Stream

Creagan                              kray-kan                                  Cliffs

Uamh                                  oo-av                                      Cave

Abhainn                              aveen                                      River

Croit                                   croytch                                    Croft

Làithean  |  la-yun  |  Days

Diluain                       jih-loo-uyn               Monday

Dimàirt                      jim-arsht                  Tuesday

Diciadain                   jih-keeud-een         Wednesday

Diardaoin                  jurd-uyn                   Thursday

Dihaoine                   jih-inyuh                   Friday

Disathairne               jis-ah-arn                 Saturday

Latha na Sàbaid/      la nuh saboyn /        Sunday

Didòmhnaich            jih-doe-neech*

sheillings in the snow, Ali Finlayson.JP

Ràithean  |  ra-ee-un  |  Seasons

An t-earrach         Un tyaruch*                 Spring

An samhradh        Un sa-oo-rudh**         Summer

Am foghar            Um fuvver                    Autumn

An geamhradh     Un gyaa-oo-rudh**     Winter

* as in loch             

 ** soft, from the back of the throat

An t-Sìde  |  un tchee-juh  |  The Weather

Tha i ...                             ha ee ...                                   it is ...

Àlainn                               aleen                                       Beautiful

Blàth                                 bla                                           Warm

Brèagha                           bree-a                                      Lovely

Fliuch                                flooch*                                     Wet

Frasach                             fras-och*                                  Showery

Fuar                                   foo-ur                                      Cold 

Garbh                               garav                                        Wild

Grianach                           gree-un-och*                          Sunny

Mì-chàilear                       mee-*chalur                            Unpleasant

Sgòthach                          sgoh-och*                               Cloudy

Teth                                   -tcheh                                     Hot

Tioram                              -tchir-rum                                Dry

Tha an t-uisge ann         ha un tish-guh ann                 It is raining

Tha an sneachda ann     ha un snee-ach*-guh ann      It is snowing

Tha an reothadh ann     ha un ro-udh** ann                It is icy

Tha turadh ann               ha tirr-udh** ann                    There is a break in the weather

Tha gèile a’ tighinn        ha gay-leh uh -tcheen            There’s a gale coming

Tha droch shìde ann      ha drawch* heejuh ann          The weather is bad

 

* as in loch                        ** soft, from the back of the throat

MARCH - Dramatic sea, Eoropie - Sofi-Ona
bottom of page